ایتوک فردا

براساس روال سال های گذشته، در سال 94 نیز تعدادی از کارشناسان و متخصصین صنعت طیور از توانمندی های تحقیقاتی بایومین بازدید به عمل آوردند و با پشتوانه علمی و تحقیقاتی بایومین آشنا شدند.

این برنامه به مدت 5 روز از تاریخ 16 لغایت 20 شهریور ماه در شهرهای تولن و وین برگزار گردید.