Flog

Call

افزودنی های ایتوک فردا

هدف موسسان شركت افزودنی های ايتوک فردا، بنیان سازمانی بر پایه اصول علمی است. براين اساس تاثيرگذاری هر محصول پيش از واردات وسيع، در موسسات علمی داخلی مورد ارزيابی قرار می گيرد و در صورت تامين مستندات کافی در زمينه تاثيرگذاری هر محصول در شرایط داخل و با تکيه بر تحقيقات بين المللی، اقدام به واردات و معرفی آن به بازار ایران صورت می گيرد. با تكيه بر اين عملكرد اين شرکت هم اكنون موفق گرديده است تا محصولاتی منطبق با شرايط ايران را به بازار معرفی نمايد.

 ادامه ...

 

650
تعداد کل مقالات
136
تعداد مقالات طیور
مقالات علمی ایتوک فردا
150
تعداد مقالات آبزیان
350
مقالات نشخوارکنندگان

محصولات ما

شرکت افزودنی های ايتوک فردا با بهره گيری از متخصصان تغذيه تلاش دارد تا دانش فنی منطبق با هر محصول را به بازار ایران معرفی نماید. براین اساس این شرکت از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و مذاکره در شرایط مزرعه ای به ترویج دانش موجود در هر محصول می پردازد.