Flog

Call

biotronic s e forte

 

همواره پیشتاز در اسیدی سازی پویا!

ترکیبات اسیدیفایری مخلوطی از اسیدهای آلی، معدنی و نمک های آن ها هستند که باعث ضد عفونی خوراک و آب شده و شاخص های عملکردی حیوان را بهبود می بخشند. محصول "بایوترونیک اس. ای. فورت" به عنوان یک ترکیب اسیدیفایری قدرتمند، مخلوط متعادلی از اسیدهای آلی است. شاخص ترین اثر بایوترونیک اس. ای. فورت رفع آلودگی خوراک مورد استفاده در تغذیه گونه های تک معده ای است که همراه با اثر مهارکنندگی بر رشد عوامل بیماری زا و قارچ ها سبب بهبود سلامت خوراک و به تبع آن سلامت حیوان می شود.
در تولید این محصول از حامل ویژه ای به نام "محیط آزاد کننده مداوم"استفاده شده است که سبب آزادسازی آرام اسیدها به محیط می شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اسیدهای آلی به کار رفته در تولید اسیدیفایرها غالبا کوتاه زنجیر بوده و از این رو به سرعت تبخیر می شوند. تداوم در آزادسازی اسیدها به محیط سبب می شود که خوراک به صورت پیوسته در معرض ترکیبات اسیدی کننده ضدعفونی شود. هم چنین استفاده از این فن آوری این شانس را به بخشی از محتوای اسیدی محصول می دهد که تا رسیدن به بافت روده محافظت گردد.
در کنار کاهش pH، اسیدهای استفاده شده به دیواره سلولی باکتری های گرم منفی نفوذ می کنند. در داخل سلول اسیدها تجزیه می شوند. یون های هیدروژن، pH پلاسما را کاهش می دهند و اجزای آنیونیک ساخت DNA را مختل می سازند. این روش دوگانه، تکثیر باکتری را مهار می نماید. به علاوه، محیط آزاد کننده مداوم، ترکیبات فعال را به مرور وارد محیط می کند و متابولیت های سمی را از روده خارج می سازد. در نتیجه مشکلات گوارشی کاهش یافته و سلامت و عملکرد حیوان افزایش می یابد.

 

 

 

Faq Line DLCA Icon