Flog

Call

Aqua pond

 

تجزیه زیستی جهت بهبود تولید استخرهای پرورش میگو و ماهی

پرورش دهندگان با تجربه آبزیان در سراسر دنیا به دنبال افزایش پایداری، ایمنی و توانایی ردیابی فرایند پرورش می باشند. تولیدکنندگان صنعت آبزی پروری نیاز دارند با بهترین روش هایی که در سطح جهانی در حال اجراست منطبق باشند. به منظور تامین تقاضای فزاینده برای تولید ایمن تر و موثرتر، بایومین راه حل خلاقانه پروبیوتیک و پالایش زیستی را به تولیدکنندگان امروزی پیشنهاد می دهد.

استفاده از باکتری های پروبیوتیکی در استخرها، یک روش پایدار جهت بهبود تولید میگو و ماهی و شرایط استخر می باشد. این نوع از فن آوری شامل استفاده از میکروارگانیسم ها در استخرها به منظور کاهش باکتری های بیماری زا، افزایش معدنی شدن مواد آلی، از بین بردن توده ضایعات و فضولات نامطلوب و بهبود شرایط سلامت میگو می باشد.

آکوا استار پوند یک راه حل پروبیوتیکی جهت بهبود تولید میگو و ماهی و شرایط محیطی استخر می باشد. سویه های محصول هماهنگ با توده زیستی موجود عمل می کنند. آن ها به سبب طیف گسترده فعالیت خود به دقت انتخاب شده اند. این باکتری های مفید، عامل درمانی نیستند اما به طور مستقیم و غیر مستقیم، جمعیت میکروبی را در محیط پرورشی و روده میگو و ماهی اصلاح می کنند و سبب بهبود سلامت حیوان و عملکرد می شوند. فعالیت های میکروبی مثبت، شامل حذف رقابتی باکتری های بیماری زا در روده و آب، تجزیه خوراک مصرف نشده و محصولات زاید آلی می باشد.

مکانیسم اثر

           باکتری های ویژه، خوراک مصرف نشده را تجزیه و از حذف مواد سمی مانند آمونیاک، نیتریت و سولفید هیدروژن حمایت می کنند.

           تقاضای سطح زیستی و شیمیایی اکسیژن را کاهش می دهد. باکتری های پروبیوتیکی با باکتری های بیماری زا برای مواد مغذی رقابت خواهند کرد و یا رشد عوامل بیماری زا را با تولید مواد ضد باکتریایی مهار می نمایند.

•          ترکیب جمعیت میکروبی روده میگو و ماهی را اصلاح می نماید و از بیماری های روده ای پیشگیری می کند و سبب بهبود سلامت و عملکرد می شود.

 

 

 

 

Faq Line DLCA Icon