Flog

Call

محصولات

Levabon

 

انرژی دهنده شکمبه، برای حداکثر عملکرد و سودآوری

لوابون® رومن ایی، مخمر ساکارومایسس سرویسیه اتولیز شده می باشد که توسط یک فرآیند اختصاصی برای افزایش اثر پری بیوتیکی تولید شده است. این محصول از طریق افزایش باکتری های مفید شکمبه، ثبات pH و بهبود هضم خوراک سبب افزایش فعالیت شکمبه می شود که در نهایت منجر به بهره وری بیشتر دام می گردد.

لوابون® رومن ایی متکی بر تکنولوژی اختصاصی پیشرفته اتولیز است که از واکنش های آنزیمی جهت شکستن سلول های مخمر به قسمت های مفیدی هم چون نوکلئوتیدها و گلوکان ها برای تغذیه میکروب های شکمبه استفاده می نماید. این تاثیر شدت یافته پری بیوتیکی با ارایه دوز بیشتر مخمر ترکیب می شود و کارایی دستگاه گوارش حیوان را بهبود می بخشد.

در لوابون رومن ایی دز رقیق نشده است و حاوی دوز بالایی از مخمر می باشد. مصرف استاندارد 20 گرم، مقادیری معادل 13^10× 2 یا 20 تریلیون سلول مخمر را در روز تامین می کند.

 

 

 

Faq Line DLCA Icon