Flog

Call

Sl Aqua pondZyme

 

تجزیه زیستی جهت بهبود شرایط استخر در مزرعه پرورش میگو و ماهی

مزارع متراکم پرورش میگو و ماهی مقادیر زیادی ضایعات آلی تولید می نمایند. بسیاری از این ضایعات آلی در کف بستر تجمع می یابند و توسط فیتوپلانکتون ها تجزیه نمی شود. اکسیداسیون این ضایعات آلی اکسیژن غیر محلول در آب کف استخر را تخلیه می نماید و سبب تجمع متابولیت های سمی مانند سولفید هیدروژن، متان، آمونیاک و نیتریت می شود، بنابراین توزیع در سطح وسیع سبب تلفات در مزارع پرورش آبزیان می شود.

آکوا استار® پوندزایم شامل باکتری های مفید شناخته شده و ترکیبات آنزیمی خالص می باشد. این محصول هماهنگ با توده زیستی موجود در رقابت با باکتری های بیماری زا، موادآلی در حال تجزیه، حذف ترکیبات ضایعات نامطلوب را بهبود می بخشد.
ترکیبات آنزیمی، ترکیبات آلی اصلی را که معمولا در استخرهای پرورشی پیدا می شوند، تجزیه می کنند. این آنزیم های خاص می توانند از هضم اولیه مواد مغذی پیچیده معینی حمایت و آزادسازی مواد مغذی با قابلیت هضم بالا را تسهیل نمایند.

مکانیسم اثر
•    باکتری های پروبیوتیکی، باکتری های بیماری زا را از طریق حذف رقابتی و یا تولید مواد ضد باکتریایی مهار می نمایند.
•    باکتری های ویژه، از تجزیه خوراک مصرف نشده و حذف مواد سمی مانند آمونیاک، نیتریت و سولفید هیدروژن حمایت می کنند.
•    ترکیبات آنزیمی خالص شده حذف مواد آلی را که در کف استخر تجمع می نمایند، تسریع می کنند.
•    ترکیب جمعیت میکروبی روده میگو و ماهی را اصلاح و از بیماری های روده ای پیشگیری می کند و سبب بهبود سلامت و عملکرد می شود.

 

 

 

Faq Line DLCA Icon