Flog

Call

Super User
Friday, 28 July 1397 00:38

حامد منوچهری، شایان قبادی، مهدی احمدی، محمد قلیزاده

این آزمایش جهت بررسی اثرات جیره های مکمل شده با سطوح مختلف سینبیوتیک(بایومین ایمبو) بر عملکرد رشد و بقا ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. این طرح با سه سطح 6/0، 3/1، 2 گرم به ازای هر کیلوگرم غذای خشک و در طرح کاملا تصادفی و در 4 تیمار و 3 تکرار و 120 قطعه ماهی و 12 قطعه ماهی در هر تکرار به مدت 40 روزانجام گرفت. ماهیان تیمار شاهد از جیره بدون سین بیوتیک تغذیه شد. تغذیه بر اساس 2 درصد وزن بدن و 3 بار در روز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد فاکتورهای رشد به طور معنی داری در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمارهای شاهد افزایش یافت. درصد بقا ماهیان تیمار شاهد در مقایسه با تیمار 3 اختلاف معنی داری نداشت و بین تیمارهای آزمایشی 2 و 3 با تیمار شاهد اختلافات معنی داری رویت شد. نرخ رشد ویژه در تیمار شاهد با تیمارهای آزمایشی 3 و 2 اختلاف معنی داری داشت. فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی CF در تیمار 3 با تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی 2 و 3 اختلاف معنی داری را نشان داد.

Saturday, 20 October 2018 00:38

P., Viriyapongsutee, B., Ruangsri, J., Schatzmayr, G. and Supamattaya, K.

The present status of world shrimp culture is still in a critical stage due to the outbreak of infectious diseases and environmental problems. Closely connected with the state of health of the animal is a well balanced intestinal micro-flora, which helps the digestive and absorptive process and protects the host against invading pathogens. An instable gut microflora and a vulnerable immune system are highly susceptible to pathogenic infections. The establishment, maintenance and stabilization of a beneficial gut microflora and an optimized unspecific immune system are crucial to withstand pathogens. An experiment was conducted to study the effect of inclusion of probiotic bacteria, phycophytic mixtures and the symbiotic effect of different substances on growth performance,

Friday, 28 July 1397 00:29

Ebrahim Jafarzadeh & Hossein Khara & Mohaddeseh Ahmadnezhad

The present study was carried out to evaluate the effects of synbiotic (Biomin IMBO) on haematological (white blood cell (WBC) and red blood cell (RBC) counts, haemoglobin (Hb) concentration, haematocrit (Hct), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean corpuscular volume (MCV) and mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC)) and immunological (immunoglobulin (IgM) and lysozyme activity) components of Russian sturgeon, Acipenser guldenstadti. Five experimental treatments and one control group with three replicates were considered. In treatment groups, fish were fed with diet containing 1 (T1), 1.5 (T2), 2 (T3), 2.5 (T4) and 3 (T5) g synbiotic/kg diet. In control group, fish were fed without supplement of synbiotic.

Saturday, 20 October 2018 00:28

Hamed Nekoubin, Esmail Gharedaashi, Mohammad Reza Imanpour, Hashem Nowferesti and Alireza Asgharimoghadam

This study (at 90 days) was carried out to evaluate the effect of synbiotic (Biomin imbo) on growth factors and survival rate of Zebrafish (Danio rerio) larvae via supplementation with Biomar. The synbiotic were used in three concentrations of 0.5, 1, 1.5 g/Kg of diet. The Zebrafish larvae in experimental treatments were fed of the three levels of synbiotic with 4 percent body weight (3 times a day). The larvae in control treatment were fed without supplemented Biomar. The growth factors and survival rate of larvae fed on synbiotic were compared to those fishes in control treatment that fed of unsupplemented Biomar. The results showed that larvae fed the synbiotic had significantly increased final body weight in comparison to control treatment.

Saturday, 20 October 2018 00:26

داوود طالبی حقیقی، مریم فلاحی کپورچالی و سید یاسر عبدالله تبار

هدف از مطالعه حاضر تخمین اثرات سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر روي رشد، بقا، ترکیب لاشه و هزینه غذا در بچه ماهیان سفید دریاي خزر بود. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی درقالب 4 تیمار و هر یک در 3 تکرار طراحی گردید. مکمل سین بیوتیک بایومین ایمبو در 3 سطح 2 گرم بر کیلوگرم، 4 گرم بر کیلوگرم، 6 گرم بر کیلوگرم به جیره غذایی پایه اضافه شد. بچه ماهیان در طول روز در 3 وعده براساس 10 درصد وزن بدن به صورت دستی در طول 70 روز تغذیه شدند. بچه ماهیان سفید با وزن اولیه 8/1 ± 2/623 میلی گرم به صورت تصادفی در 12 تانک فایبر گلاس 100 لیتری با تراکم 2 لارو/ لیتر توزیع شدند.  نتایج به دست آمده از آزمایش نشان می دهد که بچه ماهیانی که از جیره هاي فاقد مکمل سین بیوتیک تغذیه شدند، عملکرد تولیدي کم تري نسبت به سایر تیمارها داشتند. افزودن سین بیوتیک به جیره هاي غذایی بر روی پارامترهاي رشد(وزن نهایی، درصد افزایش وزن، میزان رشد ویژه، میزان بازده پروتئین، بازده غذایی و میزان جذب غذاي روزانه) تاثیر مثبت و معنی داری گذاشتند، در حالی که ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داري کاهش یافت.

Friday, 28 July 1397 00:22

Hamed Nekoubin, Susan Javaheri and Mohammad Reza Imanpour

This study was conducted to evaluate the effect of synbiotic (Biomin imbo) on reproductive parameters of Zebrafish (Danio rerio) via supplementation with Biomar. The synbiotic were used in three concentrations of 0.5, 1, 1.5 g/Kg of diet (Biomar). The Zebrafish in experimental treatments were fed of the three levels of synbiotic with 4 percent body weight (3 times a day). The larvae in control treatment were fed without supplemented Biomar. After 90 days, 10 Adult female and male zebrafish (Danio rerio) were divided from each treatment. The results showed that fecundity in experimental treatments had significantly increased in comparison to control treatment. The synbiotic also had significant positive effects on hatching rate and rate of percentage

Friday, 28 July 1397 00:14

Hamed NEKOUBIN, Shima HATEFI, Susan JAVAHERY and Mohammad SUDAGAR

This study was carried out to evaluate the effect of synbiotic (Biomin imbo) on growth performance, survival rate and reproductive parameters of Angelfish (Pterophyllum scalare) via supplementation with Biomar. Four levels of Biomar experimental diets (54 % protein and 14 % lipid) were prepared by adding synbiotic (0.15, 0.5, 0.75, 1 g/Kg) at a basal diet (Biomar) and the Angelfish larvae in experimental treatments were fed four levels of synbiotic with 5 percent body weight (3 times a day). The larvae in the control treatment were fed without supplemented Biomar. The results showed that larvae fed on the synbiotic had significantly increased final body weight in comparison with the control treatment. After 90 days, 5 adult female and male Angelfish

Friday, 28 July 1397 00:10

سمانه بشکار دانا، بابک مقدسی، حامد منوچهری

در این تحقیق، تأثیر استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا بررسي شد. هدف از انجام این پژوهش، افزایش رشد ماهیان زینتي در کارگاههاي تکثیر و پرورش، در بازه زماني کوتاهتر و هزینه تمام شده کمتر بود. در این بررسي تعداد 150 عدد ماهي طلایي نژاد اوراندا در پنج گروه (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار به مدت دو ماه با جیره غذایي حاوي سین بیوتیک بایومین ایمبو  )به میزان 0/5، 1، 1/5 و 2 گرم در کیلوگرم در جیره خشک) غذادهي شدند. زیست سنجي بچه ماهیان (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخص هاي رشد ماهیان در پایان دوره دو ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایي سبب افزایش کارایي رشد در ماهیان مورد بررسي شده و بیشترین درصد افزایش وزن بدن (53/76 درصد)، بیشترین نرخ رشد روزانه (0/12 درصد)، بیشترین نرخ رشد ویژه (0/12 درصد) و بهترین شاخص وضعیت (20/97) در تیمار تغذیه شده با جیره حاوي دو گرم در کیلوگرم سین بیوتیک مشاهده شد.

Friday, 28 July 1397 00:03

Salar Montajami, Michael Hajiahmadyan, Mohammad Forouhar Vajargah, Azam Sadat Hosseini Zarandeh, Fakhrie Shirood Mirzaie and Seyed Abbas Hosseini

The effects of synbiotic (Biomin imbo) on growth performance and survival rate of Texas cichlid larvae (Herichthys cyanoguttatus) were studied for 90 days. Fish were randomly allocated in 12 aquaria (10 fish per aquarium) and triplicate groups of Texas cichlid (initial weight 0.5±0.11g) were fed with supplemented Biomar. The larvae in control treatment were fed without supplemented Biomar. three levels of Biomar experimental diets were prepared by adding synbiotic (0.5, 0.75, 1 g/Kg) at the basal diet (Biomar) and the Texas cichlid larvae in experimental treatments were fed of the three levels of synbiotic with 5 percent body weight (3 times a day). The results clearly showed that fish fed the synbiotic had significantly increased final body

Monday, 15 October 2018 22:19

T. Steiner, A. Kroismayr, M. Mohnl, R. Nichol, and S. Attamankune

The aim of the trial was to investigate the efcacy of a synbiotic and phytogenic product in comparison to an AGP in broilers. The synbiotic preparation was based on different probiotic strains and fructooligosaccharides (FOS), whereas the phytogenic formula contained a blend of essential oils and FOS. 2400 one-day-old Ross
broiler chicks were assigned to four dietary treatments, comprising 10 replicates per treatment (5 replicates for male and 5 replicates for female) with 60 birds per replicate. The treatments were (1) negative control (NC), (2) NC + synbiotic, (3) NC + phytogenic, (4) NC + AGP (Flavomycin). The synbiotic (Biomin® PoultryStar) was applied via the drinking water on the rst three days and at each

Page 2 of 9