Flog

Call

کد مقاله : BIA-002

سمانه بشکار دانا، بابک مقدسی، حامد منوچهری

در این تحقیق، تأثیر استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا بررسي شد. هدف از انجام این پژوهش، افزایش رشد ماهیان زینتي در کارگاههاي تکثیر و پرورش، در بازه زماني کوتاهتر و هزینه تمام شده کمتر بود. در این بررسي تعداد 150 عدد ماهي طلایي نژاد اوراندا در پنج گروه (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار به مدت دو ماه با جیره غذایي حاوي سین بیوتیک بایومین ایمبو  )به میزان 0/5، 1، 1/5 و 2 گرم در کیلوگرم در جیره خشک) غذادهي شدند. زیست سنجي بچه ماهیان (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخص هاي رشد ماهیان در پایان دوره دو ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از سین بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایي سبب افزایش کارایي رشد در ماهیان مورد بررسي شده و بیشترین درصد افزایش وزن بدن (53/76 درصد)، بیشترین نرخ رشد روزانه (0/12 درصد)، بیشترین نرخ رشد ویژه (0/12 درصد) و بهترین شاخص وضعیت (20/97) در تیمار تغذیه شده با جیره حاوي دو گرم در کیلوگرم سین بیوتیک مشاهده شد.

بنابراین بهترین دوز پیشنهادي سین بیوتیک براي افزایش کارایي رشد بچه ماهیان طلایي نژاد اوراندا، 2 گرم در کیلوگرم جیره خشک معرفي شد.

 

کد مقاله : BIA-002

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon