Flog

Call

کد مقاله : BIA-015

پگاه قاسم پور دهاقانی، مهران جواهري بابلی، سعید ضیایی نژاد، احمد تقوي مقدم، مسعود پورفرهادی

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات مکمل سازي جیره غذایی با سین بیوتیک بایومین ایمبو که ترکیبی از پروبیوتیک انتروکوکوس فاسیوم و پري بیوتیک فروکتوالیگوساکارید می باشد، بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور باکتریایی روده بچه ماهی کپور معمولی انگشت قد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 درصد سین بیوتیک در چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. بچه ماهی ها با میانگین وزن 2± 10 گرم و تراکم 25 عدد در هر تانک پلی اتیلن به مدت 75 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. ماهیان به مدت 60 روز با تیمارهاي فوق تغذیه شدند و سپس ماهیان در همه تیمارها به مدت 15 روز دیگر فقط غذاي تجاري (شاهد) دریافت کردند تا تغییرات فلور باکتریایی روده آن ها بررسی گردد.

نتایج نشان داد که ترکیب پرو و پري بیوتیک (سین بیوتیک) توانست عملکرد رشد را از قبیل افزایش وزن، درصد افزایش وزن، افزایش طول و نرخ رشد ویژه را به خوبی بهبود بخشد. به طوری که تیمار 5/1 درصد در روز 60 بیشترین میزان شاخص های رشدی را نشان داد و اختلاف معنی دار با تیمار شاهد داشت ولی بر میزان بقا تاثیری نداشت و با درصد بقاء صد در صد بین تیمارها اختلاف معنی داري مشاهده نشد. ماهیان تغذیه شده با مکمل غذایی تغییرات معنی داري را در فلور باکتریایی روده نشان دادند و بیشترین میزان باکتري هاي اسید لاکتیک و انتروکوکوس ها در تیمار 3 مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت و توانست بیشترین جایگزینی پروبیوتیکی را نشان دهد، ولی با قطع مکمل غذایی در جیره، تعداد باکتری ها در روز 75 کاهش یافت که باز هم تیمار 3 بیشترین تعداد پروبیوتیک را نشان داد و با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت. در نتیجه به لحاظ جایگزینی پروبیوتیکی تیمار 3 بهترین عملکرد را نشان داده است.

 

کد مقاله : BIA-015

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon