Flog

Call

کد مقاله : BIR-001

مهدي بهاري، كاوه جعفري خورشيدي و سيد ماكان موسوي كاشاني

اين تحقيق به منظور بررسي اثر سه نوع پروبيوتيك شامل بايومين ايمبو، پروتكسين و لووسل اس- سي در شير مصرفي بر عملكرد رشد بره ها از زمان تولد تا پايان از شيرگيري و تعداد 16 راس بره بومي مازندران در قالب طرح كاملا تصادفي با 4 تيمار و 4 تكرار انجام شد. طول مدت آزمايش 63 روز بوده است. كنسانتره و علوغه نيز همراه با مصرف شير در اختيار بره ها قرار داده شد. جيره آزمايشي (كنسانتره) از نظر انرژي، پروتئين و ساير مواد مغذي براي همه تيمارها يكسان بودند. ميزان خوراك و شير مصرفي بره ها به صورت روزانه اندازه گيري مي شد و در فاصله هاي مشخص وزن كشي بره ها انجام شد. هم چنين اسكور مدفوع بره ها از لحاظ سلامت دستگاه گوارش و ميزان بروز اسهال به طور هفتگي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه ميانگين مصرف روزانه خوراك تا 63 روزگي به ترتیب تیمارها 1/16، 1/13، 1/20 و 1/10 کیلوگرم بوده است که اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد. کل شیر مصرفی تا سن 63 روزگی به ترتیب تیمارها 234/436 ، 224/907 ، 306/908، 301/295 ليتر بوده است

كه اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. ميانگين افزايش وزن روزانه تا 63 روزگي به ترتيب تيمارها 203/75، 173/75، 191/25 و 251/25 گرم بوده است كه اختلاف آماري معني داري مشاهد نشد. ضريب تبديل غذايي در 63 روزگي به ترتيب تيمارها 4/03، 4/60، 4/47 و 2/39 بوده است كه كمترين ضريب تبديل مربوط به تيمار شاهد و بيشترين ضريب تبديل مربوط به تيمار پروتكسين بوده است كه اختلاف آماري معني داري در سطح 5 درصد براي سن 29 روزگي مشاهده شد. با توجه به نتايج به دست آمده استفاده از مواد پروبيوتيكي در تغذيه بره ها تاثير مطلوبي بر مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايي داشته است كه مي توان از آن به عنوان افزودني غذايي ميكروبي در جهت سلامتي، رشد و افزايش عملكرد بره ها از سن تولد تا از شيرگيري استفاده نمود.

 

کد مقاله : BIR-001

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon

More in this category: کد مقاله : BIR-002 »