Flog

Call

کد مقاله : BIA-013

زيبنده محرابی، فريد فيروزبخش، محدثه حيدری، خسرو جاني خليلي

اين تحقيق به منظور بررسي اثرات مكمل غذايي سين بيوتيك بر روي پروتئين هاي سرم خون بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان با ميانگين وزنی 0/2 ± 4/59 انجام گرفت. سه دوز از سین بیوتیک (0/5، 1 و 1/5 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره) به عنوان مکمل به ترتیب برای گروه های 2، 3 و 4 به مدت 2 ماه به جيره ي غذايي افزوده شد. گروه كنترل با جيره ي بدون مكمل سازي تغذيه شد. در پايان آزمایش اختلاف معنی داری در ميزان پروتئين تام گروهاي 2 و 3 نسبت به گروه كنترل مشاهده شد. حداكثر بهبود پروتئين هاي سرم خون نيز در گروه 3 مشاهده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه سين بيوتيك جيره اثر مثبت روي سلامت و تحريك پارامترهاي ايمني بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان دارد.

 

کد مقاله : BIA-013

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon