Flog

Call

کد مقاله : DPR-002

مريم باقری ورزنه، علی اسدی الموتی، بهزاد سرهندی

این مطالعه مزرعه ای به منظور بررسی تاثیر استفاده از یک افزودنی حاوی ترکیبات فایتوژنیک بر عملکرد گاوهای شيری تحت تنش حرارتی انجام شد. دمای منطقه در زمان آزمایش از محدوده تنش حرارتی به طور پیوسته بالاتر بود. 204 راس گاو زایش اول در این مطالعه استفاده گردید که در دو سالن با جایگاه فری استال قرار داشتند. گروه اول (شاهد) جیره کاملا مخلوط (حاوی 64 درصد کنسانتره و 36 درصد علوفه) و گروه دوم علاوه بر جیره کاملا مخلوط روزانه با 15 گرم به ازای هر راس دام از یک افزودنی تجاری (مخلوطی از ترکیبات فایتوژنیک و فروکتوالیگوساکارید) تغذیه شدند. دوره ازمایش 35 روز ادامه یافت بطوریکه در طول این دوره مصرف خوراک، تعداد تنفس، تعداد گاوهای حاضر در سر آخور خوراکدهی دو روز در فواصل یک ساعته و برخی متابولیت های خون اندازه گیری شد. مصرف ماده خشک در گاوهایی که افزودنی دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد بیشتر و تعداد گاوهای حاضر در سر آخور نیز در برخی ساعات از گروه شاهد بیشتر بود. اما تولید شیر و ترکیبات آن، شمار سلولهای بدنی و اکثر متابولیت های خونی تحت تاثیر قرار نگرفت.

سرعت تنفس در دامهای دریافت کننده افزودنی، پایین تر از گروه شاهد بود. 25 روز پس از قطع مصرف افزودنی تولید شیر در گروهی که قبلا افزودنی دریافت می کردند به مقدار 5/2 کیلوگرم کاهش یافتو نتایج این مطالعه بر ضرورت نیاز به طراحی تحقیقات بیشتر و دقیق تر جهت بررسی مکانیسم اثر ترکیبات فایتوژنیک بر عملکرد گاوهای شیری تحت تنش حرارتی تاکید می کند.

 

کد مقاله : DPR-002

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon