Flog

Call

کد مقاله : BIA-011

زیبنده محرابی، فرید فیروزبخش، محدثه حیدري، علی جعفرپور

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات مکمل سازي جیره ي غذایی با ترکیبی از پروبیوتیک و پري بیوتیک بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلاي رنگین کمان انجام شد. در مجموع 264 قطعه بچه ماهیان انگشت قد قزل آلاي رنگین کمان در این مطالعه استفاده شدند. آن ها به یک گروه کنترل و 3 گروه غذایی تقسیم بندي شدند. طول دوره ي آزمایش 60 روز بود. گروه کنترل با جیره ي پایه و بدون مکمل سازي و گروه هاي1، 2 و 3 به ترتیب با 5/0، 1 و 5/1 گرم از ترکیب پروبیوتیک و پري بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره تغذیه شدند. در پایان دوره ي آزمایش، همه ي گروههاي آزمایشی افزایش معنی داري در وزن نهایی، ضریب رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل نشان دادند. هم چنین بیشترین درصد بقا در گروه تغذیه شده با 1 گرم از ترکیب پروبیوتیک و پري بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره بدست آمد.

 

کد مقاله : BIA-011

 

 

 

پس یادداشت کد مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

DL Icon